דף נופל

סמל
מיכאל (מרטין) לוי

בן לני ווילי

נפל ביום י"ז בניסן תש"ה (31.03.1945)
בן 27 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין איטליה-רוונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page